Köpvillkor

Välkommen som kund till Olsonic, vänligen läs igenom våra försäljningsvillkor.

Kredit- och betalningsvillkor

30 dagar netto, efter godkänd kreditkontroll. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta och i förekommande fall avgift för inkasso och betalningsföreläggande. Försenad betalning kan även innebära stoppade leveranser.

Pris

Eventuella priser som anges är alltid exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för valutaförändringar och/eller andra ändringar utanför vår kontroll. Kontakta din säljare för mer information.

Förändring av specifikationer och priser

Specifikationer, bilder och priser är baserade på tillverkares uppgifter samt växelkurser vid det datum som åberopas på all dokumentation. Inträffar förändringar av dessa förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och priser i motsvarande grad. Kontakta alltid Olsonic för aktuell information. Specifikationer och priser i offerter/prislistor är baserade på valutakurser, råmaterialpriser, tullar och produktionskostnader vid offertens/prislistans datum. Olsonic förbehåller sig rätten att vid leveranstillfället justera varans specifikation/pris i förhållande till ändringar utanför vår kontroll.

Leverans

Leveranser sker från Olsonics centrallager eller från annat Sverigelager. Om kunden inte är anträffbar vid leverans övergår ansvaret för extra utkörning till kunden. Risken för godset övergår på köparen när godset överlämnats till transportör.

Transportskada

Transportskada skall anmälas direkt till speditören (helst till chauffören direkt) samt meddelas Olsonic AB omgående.

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Olsonic lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade, vilket varierar med produkt och tillverkare. Garantin omfattar fabrikations och materialfel. Under garantiperioden utbytes/repareras produkt som befinns behäftad med defekter utan annan kostnad än eventuell fraktkostnad. Garantin omfattar ej sådana fel som uppkommit genom ovarsamhet, olyckshändelse, våld eller felaktigt handhavande än det som rekommenderas för produkten. Olsonic AB fritar sig allt ansvar för eventuella följdskador som kan uppkomma på andra produkter utöver den av Olsonic levererade varan.

Ansvar mot näringsidkare

Om fel uppstår som Olsonic AB ansvarar för, åtar sig Olsonic AB att efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans. Olsonic AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier (köplagen). Olsonics ansvar till följd av fel i produkt är begränsat till vad som anges i våra allmänna försäljningsvillkor. Olsonic AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att felanmälan av defekt eller felaktig vara kan vara på engelska hos vissa tillverkare, i vissa fall sker felanmälan endast via e-post eller hemsida.

Retur

Varor där originalförpackningen förstörts eller har försvunnit, komponenter saknas eller när varan är använd återköpes ej. Retur accepteras ej heller för programvara/hårdvara, vars plombering/försegling brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning. Datorer, handdatorer, och liknande produkter (t.ex mobiltelefoner och multimediaprodukter) vars plombering brutits och/eller operativsystemet startats får ej returneras.

Reklamation

Reklamation avseende levererat gods skall ske inom 8 dagar ifrån mottagandet. För viss elektronisk utrustning (t.ex mobiltelefoner) gäller 48 timmar, i annat fall anses leveransen vara godkänd. Det åligger köparen att vid ankomst kontrollera godset vad gäller eventuella felaktigheter. Reklamationer skall vara oss tillhanda senast 14 dagar efter vårt fakturadatum. Reklamationsansökan skall göras  till säljare eller till kundtjänst, som utfärdar en reklamationsblankett. Denna skall alltid bifogas det reklamerade godset när det skickas med betald frakt till Olsonic. Reklamationer utan detta dokument behandlas ej. Dokumentet anger även vilken adress reklamationen skall skickas till.

Teknisk support

För teknisk support, användarfrågor i allmänhet eller vid fel på vara, har Olsonic AB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Olsonic AB lämnar ingen egen support.

Viktig anvisning

Information beträffande EL-material. Utdrag ur Konsumentverkets författningssamling KOVFS 1983-1 som tillämpas sedan 1984-01-01. Installation av följande material skall utföras av behörig elinstallatör: elektrisk ledning, passdel till gruppcentral, apparat som strömbrytare och uttag, ljusarmatur och elradiator för fast anslutning. Beträffande apparatuttag, lamphållare, lamputtag för sladdmontering, ljusregulator (dimmer) för sladdmontering, skarvuttag, sladdströmbrytare och stickpropp, får byte eller montering endast utföras av den som har tillräcklig kunskap om sådant arbete. OBS! Felaktigt utförd montering kan medföra brandfara samt livsfara.

Villkor för programvaror

Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som följer med respektive programvara.